Provozní podmínky stránek www.bdbellusova.cz

 1. Obecné podmínky

Tyto stránky (www.bdbellusova.cz) jsou majetkem Bytového družstva Bellušova 1821-1822-1823 a slouží k informativním účelům pro členy družstva v souladu s § 636 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Naplňují podstatu informační desky v souladu s  § 562 výše uvedeného zákona.

Jejich obsah je rozdělen na veřejně přístupné informace – přístupné všem návštěvníkům stránek a neveřejné informace určené pouze pro registrované členy družstva v rámci zabezpečených částí stránek. Veškeré informace uvedené na stránkách družstva jsou informativního charakteru v souladu s výše uvedeným zákonem a jsou majetkem družstva. Jejich kopírování včetně obrazové a fotografické dokumentace, textů, hudebního nebo programového vybavení, pro další komerční využití mimo potřeby družstva a s jeho výslovným souhlasem je tímto zakázáno. 

Stránky jsou provozovány na prostoru platformy www.webnode.cz v souladu s obchodními podmínkami poskytovatele služby Webnode AG a v souladu s pravidly ochrany soukromí poskytovatele služby Wobnode AG.

Informace o pravidlech ochrany soukromí poskytovatele služby naleznete na https://www.webnode.cz/pravidla-ochrany-soukromi/

Tento dokument určuje podmínky pro použití těchto stránek, jejich obsahu a ochraně osobních údajů.

 1. Novinky a přihlášení k jejich odběru

Na stránkách družstva je k dispozici záložka novinky pro rychlé informace o aktuálním dění v rámci družstva a informacích o změnách na stránkách družstva. Tato část stránek je veřejně přístupná. Návštěvníci stránek se mohou přihlásit k online odběru těchto novinek formou emailového zasílání správ.

Přihlášením k odběru novinek vyslovuje uvedený uživatel výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to emailové adresy, provozovateli těchto stránek v souladu s Nařízení Evropské unie 2016/679, jsou-li tyto vyžadovány nebo poskytovatelem služby poskytující prostor pro vytvoření těchto stránek shromažďovány. Důvodem zpracování těchto údajů je možnost zasílání informativních emailů na uvedenou emailovou adresu.

Dále vyslovuje souhlas se zasíláním informativních emailových zpráv s obsahem editovaným provozovatelem těchto stránek, které mohou obsahovat i informace reklamního charakteru.

Odběr novinek můžete kdykoliv zrušit písemnou žádostí na emailu: info@bdbellusova.cz

Informace o pravidlech ochrany soukromí poskytovatele služby naleznete na https://www.webnode.cz/pravidla-ochrany-soukromi/

 1. Registrace uživatele do sekce neveřejné části stránek, jeho práva a povinnosti  

Neveřejné části stránek jsou určené výhradně pro platné členy družstva (dále jen „uživatele“). Každý člen družstva může zažádat o provedení registrace za účelem zpřístupnění informací v zabezpečené části stránek.

Registrací uživatele do sekce neveřejné části vyslovuje uvedený uživatel výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů provozovateli těchto stránek v souladu s Nařízení Evropské unie 2016/679, jsou-li tyto vyžadovány nebo poskytovatelem služby poskytující prostor pro vytvoření těchto stránek shromažďovány.

Zejména pak vyslovuje výslovný souhlas s evidencí a zpracováním informací o jménu a příjmení uživatele, adresy bydliště vázané na členský podíl v družstvu a emailové adresy uživatele a telefonního čísla. Uvedené údaje budou použity zejména pro ověření nároku uživatele na zpřístupnění přístupu do uvedené sekce stránek a komunikaci s uživatelem. 

Pro registraci použijte formulář dostupný na stránkách družstva při požadavku na vstup do zabezpečené části stránek – Registrace nového uživatele. Postupujte dle návodu.

V případě nesouladu uvedeného jména se seznamem členů družstva, můžete být vyzváni k doložení adresy Vašeho bydliště vázaného na členský podíl v družstvu.

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo odmítnutí přístupu do zabezpečené sekce stránek v případě chybně nebo neúplně vyplněných údajů.

Heslo pro přístup do zabezpečené sekce stránek Vám bude vygenerováno administrátorem a následně předáno proti podpisu v kanceláři družstva v úřední hodiny.

Nárok na přístup do zabezpečené sekce stránek zaniká automaticky se ztrátou členského podílu v družstvu.

V případě ztráty hesla kontaktujte prosím administrátora, nebo vedení družstva.

Každý registrovaný uživatel je plně odpovědý za zabezpečení svého hesla proti zcizení nebo ztrátě. Registrací vyslovuje svůj souhlas s tímto faktem. V případě vědomé ztráty nebo zcizení hesla je povinen tento fakt neprodleně nahlásit provozovateli stránek emailem nebo osobně v kanceláři družstva.

Každý registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za nakládání s jemu přístupnými dokumenty. Tyto dokumenty nesmí být zpřístupněny třetím osobám mimo družstvo, nesmí být komerčně využívány, ani nijak zveřejňovány mimo družstvo. Výjimku tvoří pouze zpřístupnění v rámci právního zastoupení v případě řešení sporů, nebo zpřístupnění státní správě za zákonem definovaných podmínek. Provozovatel nenese odpovědnost za nakládání se zpřístupněnými dokumenty samotnými členy družstva – registrovanými uživateli.

Každý registrovaný uživatel bere na vědomí, že s poskytnutými daty musí nakládat tak, aby nedošlo k poškození zájmů družstva nebo k porušení Nařízení Evropské unie 2016/679 o ochraně osobních údajů, obsahuje-li některý ze zpřístupněných dokumentů, takováto data z podstaty zákona na základě kterého byl vytvořen.   

Registraci můžete kdykoliv zrušit písemnou formou na adrese info@bdbellusova.cz nebo osobně v kanceláři družstva.      

 1. Formuláře pro kontaktování

Na stánkách družstva jsou k dispozici pro všechny uživatele formuláře pro rychlé kontaktování vedení družstva, administrátora a dalších osob. Tyto formuláře slouží výhradně k zaslání rychlého dotazu na danou osobu. Vyplněním a odesláním dotazu udělujete Bytovému družstvu Bellušova 1821-1822-1823 souhlas, aby ve smyslu Nařízení Evropské unie 2016/679 zpracovával vaše osobní údaje - emailová adresa, jméno a příjmení - za účelem odpovědi na Váš dotaz. Uvedené informace mohou být ze strany družstva archivovány pro účely pozdější komunikace s Vaší osobou a řešení předmětného požadavku.

Odpověď na Váš dotaz bude odeslána v nejbližším možném termínu.

 1. Poučení v rámci ochrany osobních údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu – uživatele budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
 • Subjekt má právo požádat kdykoliv o zrušení své registrace v seznamu osob s přístupem do zabezpečené části stránek www.bdbellusova.cz, a to písemně nebo osobně na uvedených kontaktech.